Menu główne

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

OGŁOSZENIE o poszukiwaniu kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

2019-07-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu poszukuje osoby, która chciałaby pełnić funkcję kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, mieszkańca Gminy Pakosław.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora.

Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego.

Kurator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Sąd opiekuńczy na żądanie kuratora przyznaje stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony.
Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez gminny ośrodek pomocy społecznej.
Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora prosimy o złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia, w siedzibie tutejszego Ośrodka lub drogą mailową na adres gops@pakoslaw.az.pl z dopiskiem „Kandydat na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2 lub pod nr tel. 65 5478612
w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:00 -15:00.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji