Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Data publikacji: 2023-01-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że osoby, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy końcowego paliw gazowych.

Czytaj całość publikacji "DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik docx 55KB)

UWAGA - ZMIANA TERMINU i GODZINY

Data publikacji: 2022-12-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu grudniu 2022r. Konsultacje odbędą się w dniu : 27.12.2022r. (wtorek) od 16.00 do 18.00.

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 01.12.2022r. można składać wnioski o dodatek  elektryczny, który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj całość publikacji "Dodatek elektryczny"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (plik pdf 345KB)
 2. Oświadczenie RODO - dodatek elektryczny (plik odt 7KB)

Punkt konsultacyjny

Data publikacji: 2022-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika świadczone są w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i II środa miesiąca od 9.30 do 15.30

- porady prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00-19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Informacja

Data publikacji: 2022-10-25

W dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) Urząd Gminy Pakosław oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu będą nieczynne.

W sprawach zgonu prosimy kontaktować się z pracownikiem urzędu w godzinach od 9:00 do 12:00 pod numerem tel. 508 016 988.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 21.09.2022r. można składać wnioski o dodatek  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj całość publikacji "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik docx 62KB)
 2. Klauzula informacyjna - dodatek inne źródła (plik docx 16KB)

INFORMACJA w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-09-19

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww. ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.  Gmina Pakosław do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

Ankieta

Data publikacji: 2022-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu zachęca mieszkańców Gminy Pakosław - osoby pełnoletnie do wypełnienia anonimowej Ankiety, która prowadzona jest przez Firmę NOWE HORYZONTY z Wrocławia, na zlecenie GOPS w Pakosławiu - w celu opracowania „Diagnozy zagrożeń społecznych na terenie Gminy Pakosław”.

Celem badań jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które mu zagrażają. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na końcu ankiety wcisnąć przycisk WYŚLIJ !!!

Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych.

Ankietę można wypełnić do 22 września br. za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do internetu. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Poniżej link do ankiety:

http://badania.corigo.pl/ankieta/801909/pakoslaw-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-17

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu w terminie od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Podpisany wniosek  wraz z podpisanym oświadczeniem  można składać

 • elektronicznie – wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 2

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 340KB)
 2. Oświadczenie - dodatek węglowy (plik odt 12KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek węglowy (plik odt 19KB)

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Data publikacji: 2022-07-15

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Kolonie dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2022-05-25

W miesiącu lipcu 2022r. planowany jest wypoczynek letni -  kolonie z programem profilaktycznym dla 50 dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że całkowity koszt kolonii wynosi 890,00 zł. Każdemu uczestnikowi kolonii z terenu gminy Pakosław zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 450,00 zł. Wobec powyższego odpłatność rodzica/opiekuna za dziecko  wyniesie 440,00 zł.

Szczegółowy program kolonii z programem profilaktycznym w załączeniu.

Termin zgłoszeń do 06.06.2022 . UWAGA !!! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do zapisów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

Osoby do kontaktu:

Renata Walenczak
Paulina Naglak
tel. 65 547 86 12

Załączniki:

 1. Program kolonii z programem profilaktycznym (plik pdf 124KB)

Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2022-05-25

W miesiącu sierpniu 2022r. na terenie Gminy Pakosław planowany jest wypoczynek letni -  półkolonie z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że dla każdego uczestnika półkolonii z terenu gminy Pakosław zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 200,00 zł. Wobec powyższego całkowity koszt półkolonii wyniesie 360,00 zł.

Zachęcamy do zapisów: Zofia Piotrowska tel. 512-448-740.

Moje Mega Półkolonie Pakosław - plakat

Załączniki:

 1. Oferta, program półkolonii (plik pdf 658KB)

Informacja w sprawie wniosku na 500+ i RKO

Data publikacji: 2022-03-11

W związku z tym, że od 1 lutego 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy oraz wnioski dotyczące RKO- Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia informujemy, że wnioski te można składać tylko drogą elektroniczną:

1. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

2. przez bankowość elektroniczną

3. na portalu empatia.mpips.gov.pl

WAŻNE !

Jeśli nie masz profilu PUE lub potrzebujesz pomocy lub informacji w sprawie złożenia wniosku, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS w ramach ogólnopolskiej akcji wsparcia przy składaniu wniosku o w/w świadczenia.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS

17 marca 2022r. (czwartek) - od 10:00 do 14:00 w świetlicy w Chojnie

Do założenia profilu na PUE proszę przygotować następujące dane:

- adres mailowy
- nr telefonu
- hasło minimum 8 znaków – duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny
- dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 500+:

- Dane PESEL swoje i dziecka
- adres mailowy
- nr telefonu
- nr rachunku bankowego

Według nowych zasad wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Więcej informacji w załącznikach.

Spotkanie z ekspertem ZUS - plakatŚwiedczenie wychowawcze - niezbędne dokumentyRodzinny Kapitał Opiekuńczy - niezbędne dokumenty i dane

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-02

Logo Flaga i Herb PL

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 35.190,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu (plik docx 23KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik docx 18KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik docx 17KB)
 5. Klauzula informacyjna w ramach Programu (plik docx 25KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (plik docx 16KB)

APEL O POMOC DLA UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-01

Gmina Pakosław chce pomóc uchodźcom z Ukrainy oraz tym, którzy walczą w obronie swojego kraju.

Prosimy mieszkańców o wsparcie organizowanych zbiórek, potrzebne są:

1. żywność

 • produkty z długim terminem ważności np. ryż, makaron, kasza, cukier…,
 • konserwy,
 • gotowe dania instant,
 • woda do picia w butelkach – zgrzewki,
 • mleko modyfikowane, kaszki, dania w słoiczkach dla dzieci;

Czytaj całość publikacji "APEL O POMOC DLA UKRAINY"

Zdjęcie Solidarni z Ukrainą

Załączniki:

 1. Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (plik pdf 639KB)

Jak zdobyć pieniądze na działalność senioralną?

Data publikacji: 2022-02-16

Szanowni Państwo,

Działacie w organizacji wspierającej seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny systemu pieczy zastępczej i stale poszukujecie źródeł finansowania? Stowarzyszenie Centrum PISOP wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu podpowiedzą, gdzie je znaleźć.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo o ogłoszonych przez ROPS konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rodziny systemu pieczy zastępczej.

Uczestnicy zapoznają się z założeniami otwartego konkursu, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji. Będzie możliwość zadawania pytań.

Kiedy? 21 lutego 2022 r.

O której? W godz. 10.00-12.00

Gdzie? Platforma ZOOM

Zgłoszenia i więcej informacji: https://pisop.org.pl/jak-zdobyc-pieniadze-na-dzialalnosc-senioralna-31737

Baner Centrum PISOP
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu