ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia z programem profilaktycznym pn. „Bądźmy szczęśliwi” w Międzywodziu

2024-05-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że na terenie Gminy Pakosław w miesiącu lipcu 2024r. planowany jest wypoczynek letni - kolonia z programem profilaktycznym pn.: „Bądźmy szczęśliwi” w Międzywodziu - dla 25 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pakosław, urodzonych w latach 2009-2013 – do czasu ukończenia szkoły podstawowej, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj całość artykułu "Kolonia z programem profilaktycznym pn. „Bądźmy szczęśliwi” w Międzywodziu"

Załączniki:

 1. Program kolonii 2024 (plik pdf 348KB)
 2. Zarządzenie nr GOPS.0210.4.2024 (plik pdf 818KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”

2024-05-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że na terenie Gminy Pakosław planowany jest wypoczynek letni - półkolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenu gminy Pakosław o nazwie: „ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj całość artykułu "„ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”"

Półkolonie Pakosław - plakat

Załączniki:

 1. Program Półkolonii 2024 (plik pdf 198KB)
 2. Zarządzenie nr GOPS.0210.2.2024 (plik pdf 866KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta

2024-03-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Zespół Interdyscyplinarny w Pakosławiu zachęca mieszkańców Gminy Pakosław - osoby pełnoletnie do wypełnienia anonimowej Ankiety - w celu opracowania „Diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Pakosław”.

Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które mu zagrażają. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ !!!

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do internetu. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Poniżej link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1170042/pakoslaw-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2024-03-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległy zmianie godziny dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym.
Konsultacje
 odbędą się  w dniu 25.03.2024 r. od 18.00 do 20.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-03-13
Logo flaga i godło PL + logo MRPiPS

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Budżet Programu w 2024 r. będzie wynosił 760 mln zł.

Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 49.980,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Adresaci Programu                                                                                                                                  
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością  jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1.  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2.  osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 20KB)
 2. Karta zakresu czynności (plik docx 15KB)
 3. Oświadczenie o wyborze asystenta (plik odt 17KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 10KB)
 5. Klauzula RODO (plik docx 15KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik odt 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

2024-02-27
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu  informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 2 056,40 zł netto / osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 590,00 zł netto / osobę) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Czytaj całość artykułu "Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)"

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY 2024

2024-01-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., po opublikowaniu wzoru wniosku (wniosek z 2022 roku nie jest właściwy).

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r., nie zostaną rozpoznane.

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł; osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;                       
• w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku (bez utraty i uzysku).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Czytaj całość artykułu "DODATEK OSŁONOWY 2024"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - (wzór wniosku obowiązujący od stycznia 2024 r.) (plik pdf 1174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2024-01-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika świadczone są w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska)

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i III czwartek miesiąca od 13.00 do 17.00

- porady, konsultacje prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00-19.00

UWAGA!
Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu grudniu 2023 r.  

Konsultacje odbędą się w dniu : 11.12.2023 r.  oraz 18.12.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-10-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu listopadzie 2023 r.

Konsultacje odbędą się w dniu: 06.11.2023 r. oraz 27.11.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika od miesiąca września 2023 r. świadczone są w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska)

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i III czwartek miesiąca od 13.00 do 17.00

- porady, konsultacje prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00-19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

2023-09-05
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie  proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024."

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-08-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu sierpniu 2023 r.  

Konsultacje odbędą się w dniu : 21.08.2023 r. oraz 28.08.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul.Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel. /fax. (65)547-86-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO